طریقه نصب تایل های سنگریزه ای (نحوه نصب سقف شیروانی سنگریزه ای)

اطلاعات چهارچوب بندی نصب سقف شیبدار

نحوه نصب سقف شیروانی: وظیفه سازندگان بام، پیمانکاران ساختمانی و معماران این است که اطمینان حاصل نمایند که استانداردها، نظام نامه ها و مقررات محلی رعایت شوند.

پوشش بام تایل های گینگستون را می توان با هر شیب از 15 درجه، یا 12 درجه با زیر سازی مناسب ، تا شیب 45 درجه یا بام دوشیب عمودی، نصب نمود. اگر طول تیرهای روی شیب (rafter) طوری طراحی شوند که تعداد صحیحی از تایل ها بر آن جای گیرند. در هزینه صرفه جویی خواهد شد. مواقعی این امر ممکن نیست، بریدن تایل های ردیف بالایی اجتناب ناپذیر خواهد بود. تیرهای شیب یا خرپای سقف را می توان بر حسب نوع ساختمان و مقررات محلی با فاصله ی مرکز به مرکز (آکس به آکس) متنوعی تنظیم نمود در اکثریت موارد اندازه زیر کوب های زیر توصیه می شوند.

صفحه تاج بام

باید 50 میلی متر از مجموع ارتفاع Batten  و Rafter بالاتر بوده و ساخته شده از الوار با ضخامت 25 میلی متر باشد.

کتیبه انتهایی شیروانی

موقعی که پوشش کتیبه انتهایی شیروانی استفاده می شود. کتیبه انتهای شیروانی را 40 میلی متر بالاتر از تیر نصب نمایید. محدوده ی تفاوت مجاز از حداقل 25 میلی متر تا حداکثر 60 میلی متر بالاتر از تیر شیب است. توجه داشته باشید که لبه تایل در زیر پوشش کتیبه انتهایی شیروانی خم شده است تا حفاظت در برابر شرایط جوی تضمین شود. (به بیان ساده آب بندی سقف تامین شود)

 صفحات کله بام

باید 50 میلی متر از مجموع ارتفاع Batten و Rafter بالاتر بوده و ساخته شده از الوار با ضخامت 25 میلی متر باشد.

لب بند بام

در لبه بام، لب بند را با ارتفاع زیر کوب (Batten) بالای تیرهای روی شیب (Rafter) نصب نمایید.

موقعی که سیستم جمع آوری آب باران (آبروبام) استفاده نمی شود اما تایل سنگریزه ای از لب بند بام جلوتر آمده است، قبل از اینکه تایل ها قرار داده شوند، در جلو لبه لب بند بام یک زیر کوب تراشیده به ابعاد 25*50 میلی متر محکم نمایید. عرض زیرکوب (Batten) باید به اندازه ای باشد که متناسب با پیش آمدگی تایل ها باشد.

تقاطع دو شیب بام

جزییات زیر دو روش برای کار گذاشتن آستر تقاطع دو شیب بام را ارائه می نماید. عرف محلی، مقررات ساختمانی و شرایط محل روش نهایی مورد استفاده را تعیین خواهند نمود.

صفحات تقاطع دو شیب بام به ابعاد 25 میلی متر * 150 میلی متر بین خرپاها و همتر از میخ شده با بالای تیر شیب ها (Rafter) را می برند.

خرپاهای پیش ساخته

برش 25 میلی متر * 150 میلی متر بین خرپاهای ثابت شده همتراز با بالا

تخته لایه پوشانه

تقاطع دو شیب بام را با یک آچار یا خم کردن یک میخ بر بالای لبه ی خارجی محکم نمایید. هیچگاه داخل تقاطع دو شیب بام را میخ نزنید.

تهیه طرح زیرکوب (Batten)

مهمترین عامل در قرار دادن تایل ها طرح دقیق زیرکوب های (Batten) تایل است، و اگر به دقت رعایت نشوند تایل ها به خوبی جاسازی نمی شوند.

* متغییر بر حسب نوع سیستم جمع آوری آب باران استفاده شده

** ابعاد بر حسب طول تیر روی شیب (Rafter) تفاوت می کند

اگر سیستم جمع آوری آب باران (آبرو) بر لب بند بام نصب نمی شود، یک زیر کوب (Batten) 25 * 50 میلی متری تراشیده شده را به جلوی لب بند بام میخ کنید. آنگاه زیر کوب بعدی در 370 میلی متری از جلوی این زیرکوب قرار داده می شود. زیرکوب های بعدی باید در فاصله مرکز به مرکز 370 میلی متری بر روی تیر روی شیب (Rafter) قرار داده می شوند.

 رویه نصب زیرکوب (Batten)

اگر تیر روی شیب (Rafter) مناسب یک سری کامل تایل باشد، قبل از نصب هر زیر کوب، 365 میلی متر از تاج بام بر آخرین تیر شیب کامل در هر طرف ساختمان اندازه بگیرید و در این محل ها یک میخ بکوبید. از یک میخ تا میخ دیگر یک نخ عبور دهید. بر هر یک از این تیرهای شیب باقیمانده در خط نخ، یک میخ بکوبید.

با استفاده از میله ی اندازه گیری، بر نزدیکترین میخ به تاج بام قلاب انداخته و میله اندازه گیری را بطرف پایین طول Rafter حرکت دهید. در هر محل یک میخ برای علامت گذاری فرو کنید. از میخ هایی برای ثابت کردن زیرکوب (Batten) استفاده نمایید که بعدا می تواند برای سفت کردن زیرکوب ها  (Batten) مورد استفاده قرار گیرد.

یک زیرکوب اضافی باید بلافاصله پشت لب بند بام برای ثابت کردن رج پایین تایل ها قرار داده شود.

اگر طول تیر روی شیب دقیقا با رج کامل تایل اندازه نباشد (تعداد صحیحی از تایل ها را نتوان استفاده کرد) رج بالایی باید بریده و خم شود تا ردیف انتهایی ( پایین شیب) سالم مورد استفاده قرار گیرد، که در اینصورت محل زیر کوب بالایی از تاج بام کمتر از 365 میلی متر معمول خواهد بود.

در این صورت، از خارج لب بند 345 میلی متر * اندازه بگیرید تا محل زیر کوب پایینی را مشخص نمایید و با استفاده از میله ی اندازه گیری، از زیرکوب ها به طرف بالا حرکت کنید. (به جای حرکت به طرف پایین)، اندازه بگیرید تا زیر کوب های بعدی را جایگیری و نصب نمایید.

متغیر بر حسب نوع سیستم جمع آوری باران

کلیه زیر کوب ها را بر سقف قرار داده و آنها را به ردیف در طول تیرهای شیب، در برابر میخ های علامت گذاری قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که اتصال ها متناوب هستند. زیر کوب ها را در طول ببرید بنحوی که بر بالای یک تیر شیب لب به لب باشند. زیرکوب را محکم در برابر میخ علامت گذاری نگاه دارید و هر زیرکوب را به تیر شیب میخ بزنید. موقعی که نصب شد، میخ علامت گذاری را بیرون کشیده و از آن برای نصب زیر کوب بعدی استفاده نمایید.

قرار دادن تایل

تایل ها را می توان یا از طرف راست بر روی چپ، یا چپ بر روی راست، به هم وصل نمود. اما باید بنحوی قرار داده شوندکه محل روی هم قرار گرفتن مقابل بادهای متداول یا از لوله های تخلیه آن باران یا تقاطع دو شیب نباشد. موقعی که ممکن باشد. تایل ها باید بنحوی قرار داده شوندکه لبه روی هم افتاده آنها در خط دید معمول نباشد.

تایل ها با بلند کردن هر دو تایل در رج بالایی و لغزاندن رج بعدی زیر دماغه تایلی که قبلا در محل قرار گرفته است، قرار داده می شوند. (از بالا به پایین نصب می شوند)

میخ زدن/ محکم کردن

محل صحیح میخ زدن در زیرکوب (بتن) تایل در زیر نشان داده شده است. تایل ها با میخ زدن به فلنچ های پایین پیچیده جلویی به طرف زیرکوب (بتن) محکم میشود. میخ ها باید تقریبا 60 میلی متری به طرفین مرکز تشتک تایل و نزدیک به پایین فلنچ به پایین پیچیده باشد. این امر نگاه داشتن خوب تایل و نفوذ بسنده میخ در عین محدود کردن نفوذ میخ به حداکثر دو ضخامت را تضمین می نماید.

توجه: در محل هایی که در معرض طوفان و تند باد دریایی هستند. نصب باید مطابق با استانداردها و آیین نامه ها بوده و میخ کردن باید 7 نقطه در هر تایل باشد.

روش محکم کردن/میخ

شخصی که میخ می کوبد باید بر تایلی که در حال نصب است رو به لب بند بام (در جهت شیب) ایستاده و به همانگونه که نشان داده شده است میخ بکوبد. از میخ کوب های تفنگی نیز می توان برای محکم کردن و ایمن نمودن تایل ها استفاده نمود.

روش بام دو شیبه

دومی را از رج بالایی تایل ها از یک طرف شیروانی به انتهای طرف دیگر شیروانی قرار داده، لبه تایل های انتهایی مجامر کناره بام را در برابر زیر کوب بارج برگردانید. این تایل ها را از طریق قسمت مسطح لبه عقبی که بر زیرکوب می نشیند موقتا در محل نگاه دارید. با شروع از رجی که قبلا قرار داده شده است، تایل ها را بصورت دو رج همزمان از یک طرف به سمت انتهای دیگر قرار دهید. شخصی که تایل ها را قرار میدهد باید دو رج جلوتر از شخصی که میخ می زند باشد.

توجه: اگر لبه های روی هم قرار گرفته تایل بطرف پایین بام بصورت متناوب قرار داده شوند، ظاهر سقف های دوشیبه مستقیم بهتر می گردد.

روش سقف شیبدار چهار بر

بر رج دوم تا رج بالا، گوشه بالایی اولین تایل را در 150 میلی متر از صفحه نبش بام قرار دهید. قرار دادن تایل ها بطرف نبش بیرونی تر را تا زمانی که آخرین تایل کامل نصب شود ادامه دهید. این تایل ها را با میخ زدن از بین فلنچ عقبی محکم نمایید. رج های بعدی را دو تا در یک بار قرار دهید، هر دو حدود همان فاصله از صفحه نبشی شروع شوند. باید دقت شود که چین خوردگی ها در یک ردیف باشند، از تایل های جدا برای کامل کردن ردیف ها در تقریبا 150 میلی متری صفحه نبش (کله) بام استقاده نمایید.

این امر اجازه میدهد که هر قسمت انتهایی تایل کامل بریده شده و برای پر کردن فاصله ها خم شود.

نصب تایل/تاج بام

فاصله (A) از آخرین تایل تا صفحه تاج بام (شکل 1. 6. 3 و 2. 6. 3) را اندازه بگیرید. 40 میلی متر به اندازه گیری (اضافه برگردان شده) اضافه نمایید و تایلی که باید بریده شود را علامت بگذارید(شکل 3.6.3)

تایل کامل را در وسیله ی خم کردن تایل طویل که می تواند به هم کن پیچ شود، قرار دهید. علائم نشان دهنده خط خم، تایل ها را می توان در هم کن یا، بر حسب طول، با وسیله خم کن تایل کامل، هم نمود. سرانجام، خط برش علامت گذاری شده را با استفاده از گیوتین یا اره دستی ببرید.

توجه: ضروری است که تایل را قبل از برش خم نمود تا از کج شده جلوگیری شود. رج بالایی تایل ها را به صفحه تاج بام با میخ کردن هر تایل از طریق UP-ATAND به صفحه تاج بام در 4 محل و میخ کردن لبه پایینی بدانگونه که قبلا شرح داده شد. اطمینان حاصل نمایید که رج بالایی تایل ها به همان شیب رج های دیگر باشد (شکل 4.6.3)

نصب تایل/نبشی ها

اندازه گیری ها در روی سقف انجام میشوند. اما تایل ها معمولا بر روی زمین علامت گذاری، بریده، خم و انباشته می شود. مراحل زیر را در نظر داشته باشید:

  • اندازه گیری اصلی از آخرین موج گوشه پایینی تایل آخر، تا صفحه نبشی، در طول لبه جلویی زیر کوب انجام می شود.
  • تایل ها را اندازه گری نموده با گچ یا مشابه آن اندازه های لازم گرفته شده از سقف شیروانی را علامت بگذارید.اطمینان حاصل نمایید که موج همتای تایل رویی که باید بریده شود، همانند نقطه شروع اندازه گیری باشد. (شکل 1.7.3). این خط خم کردن را شکل می دهد (شکل 2.7.3). به اندازه خط ، مقدار اندازه ای را که لازم است خم شود را اضافه نمایید. بر تایل ها با گچ یا مشابه آن علامت بگذارید

هر تایل باید دو قطعه برش را تامین نماید تا حداقل ضایعه را باقی گذارد. (شکل 2.7.3)

نکته: از آنجایی که اندازه گیری ها از لبه رویی زیر کوب انجام می شود، علامت گذاری اندازه گیری بر تایل ها نیز باید بر این خط باشد. تایل ها را مطابق با اندازه گیری های تعیین شده فوق بریده و خم نمایید.

نصب تایل

کلیه تایل های بریده شده را با میخ کردن از محل رو به بالا در صفحه نبشی ها و یک یا تعداد بیشتری از میخ ها را از طریق لبه جلویی به درون زیر کوب ها (شکل 3.7.3) با شروع از رج پایینی نصب نمایید.

پوشش های بارج (باکس بارج)

قبل از نصب ضروری است که لبه تایل پایانی در برابر زیرکوب بارج به بالا برگردانده شود. سپس پوشش های بارج موقتا در محل بر صفحه بارج میخ میشوند. میزان هم پوشانی باید 100 میلی متر باشد. طول صفحه بارج را نگاه کنید تا اطمینان حاصل نمایید که پوشش های بارج مستقیم و هم اندازه هستند. اگر لازم بود، آنها را تنظیم نمایید، آنگاه میخ ها را با ضربه در محل قرار دهید. توجه داشته باشید که لازم است میخ ها نزدیک لبه پایین پوشش بارج باشند تا قرار گرفتن محکم لبه پایینی در برابر صفحه بارج تضمین شود.

پوشش نبشی/تاج بام

پوشش نبشی/تاج بام از انتها به انتها باریک می شوند، انتهای پهن تر بر یک پوشش بر انتهای باریک پوشش بعدی در ردیف به پایین فشرده می شود.

پوشش ها را بنحوی قرار دهید که به میزان 100 میلی متر هم پوشانی داشته باشند. طول تاج بام را نگاه کنید تا اطمینان حاصل نمایید که پوشش ها مستقیم و هم اندازه هستند. تا حد ممکن از قبل از میخ زدن، تنظیم نمایید سپس میخ را به درون بکوبید. با دو میخ در هر طرف پوشش آن را محکم نمایید.

باران گیر (ساید فلشینگ)

در محلی که پوشش سقف به دیوار عمومی متصل می شود مثل مورد دو طبقه یا خانه های دو سطحی، یا در محلی که پنجره های شیروانی از سقف با شیب تند، بیرون آمده است، باید دقت بسیاری شود. ضروری است که انتهای کلیه رج های تایل به بالا تا زیر باران گیر ختم شوند. فاصله (با در نظر گرفتن روی هم افتادن) را از آخرین تایل تا سطح عمودی اندازه بگیرید. این خط خم را نشان می دهد. 40 میلی متر برای خط برش اضافه نمایید. تایل را بریده و خم نمایید. تایل های به بالا خم شده را در محل با قسمت رو به بالا در طرف دیوار محکم نمایید. تایل را به دیوار محکم ننمایید. (به شکل های 3.3.4 و 4.3.4 مراجعه نمایید). باران گیر را به دیوار میخ کنید تا مطمئن شوید که باران گیر محکم، رو به پایین و مستقیم است. راه دیگر است که گاهی یک آبرو مخفی تعبیه می شود. در این حالت، انتهای زیرکوب تایل کوتاهی پایه پشتبند را به میزان 45 میلی متر مانع شده تا آبرو فراهم شود. آبرو قبل از اینکه سقف نصب شود، در محل قرار داده می شود. (شکل 5.3.4)

بام دو شیب کمر شکن

موقعی که متعلقات استاندارد مناسب نیستند. باران گیرها را می توان در سایت با استفاده از باران گیر پای دیوار همه منظوره ساخت. اینها را می توان برای مطابقت، از روی شکل بالای بام دو شیب کمر شکن با دقت خم نمود.

سرمیخ ها

کلیه سر میخ ها را با استفاده از کیت مربوطه، ظریف کاری کنید.

4.6 زوار آلات یا سرپوش استوانه ای (بارل) متعلقات نبشی

با شروع از پایین، اولین سرپوش را بر تایل های رو به بالا برگردانده شده با انتهای همسطح با انتهای نبشی قرار دهید. سرپوش ها را بر روی نبشی ها قرار دهید تا اطمینان حاصل نمایید که سرپوش ها مستقیم هستند. هر سرپوش در نزدیکی همپوشی به درون زیرکوب بر نبشی میخ کنید. انتهای پایینی سرپوش باید با قرار دادن یک دیسک انتهایی هم شده برا متناسب بودن با انتهای زیر کوب بسته شود.

بارج ها

این سرپوش ها قبل از کار گذاشته شدن نیاز به شکل مجدد داده شدن دارند تا مقاومت در برابر عوامل جوی تضمین شود. یک بخش 30 میلی متری در طول لبه باید صاف شود. تا کمی تنگ در طول زیر کوب بارج کار گذاشته شود (شکل 1.6.4). از پایین ترین سرپوش همسطح با انتهای زیرکوب ها شروع کنید و به بالای بارج ها با نگاه داشتن سرپوش ها بطور مستقیم پیش روید. نوک را با دقت توسط نشانه گذاری کردن سرپوش ها به همدیگر به پایان رسانید. هر اتصال را به درون صفحه بارج در بیرون و به درون زیر کوب بارج در داخل میخ نمایید (شکل 2.6.4  و 3.6.4(

تاج بام

با نشانه گذاری اولین سرپوش بر سرپوش بارج با نبشی شروع کرده و قرار دادن سرپوش ها را در طول نبشی ادامه دهید. اطمینان حاصل نمایید که بطور مستقیم و محکم بر تایل های زیر جا گرفته باشند.

تخمین زدن داده ها

 بام دو شیب مستقیم

1- طول تیر روی شیب را تعیین کنید (1.1.5) و تعداد رج های تایل ها را از جدول 2.5 محاسبه نمایید. همیشه اطمینان حاصل نمایید که تایل های تکه ای بعنوان تایل های کامل شمرده می شود زیرا آنها باید در صفحه تاج بام بریده شوند.

2- طول کلی سقف شیروانی (شکل 2.1.5( را تعیین نمایید و به جدول 2.5 برای تعداد تایل های لازم رجوع نمایید. اطمینان حاصل نمایید که تایل های تکه ای بعنوان تایل های کامل شمرده شوند.

3- تایل های 1-  را در تایل های 2- ضرب نمایید.

نتیجه 3- را ضربدر 2 کنید تا برای هر دو طرف سقف تخمین بزنید.

سقف چهار طرفه و چند کاکلی

1- سقف های چهار طرفه: در ابتدا سقف را بعنوان شیب مستقیم در نظر بگیرید. طول کلی را پیدا کنید (شکل 2.1.5) برای محاسبه تعداد تایل های لازم برای پوشش به جدول 2.5 مراجعه نمایید. نتیجه را ضربدر تعداد رج های تایل لازم برای پوشش دادن طول تیر شیب بنمایید. موقع محاسبه برای دو طرف سقف دوباره آن را ضربدر 2 بنمایید. طول کل نبش را پیدا کنید و با استفاده از یکی از فرمول های آماده در 3- تایل های لازم برای نبشی ها را محاسبه نمایید. این را به تایل های لازم برای بدنه سقف شیبدار اضافه نمایید.

2- سقف های چهار طرفه و چند کاکلی:

در ابتدا طویل ترین تیر شیب را (قسمت (A) شکل 1.2.5) را در نظر بگیرید. از جدول 2.5 نیازها را برای آن قسمت و آنگاه برای قسمت های باقیمانده محاسبه نمایید (قسمت های (ب) و (پ) شکل 1.2.5). طول کلی نبشی ها و کاکل ها را پیدا کنید و با استفاده از فرمول آمده در 3- تایل های اضافی لازم برای نبشی ها و کاکل ها را جهت پیدا کردن کل تایل لازم محاسبه نمایید.

3- تایل های اضافی برای نبشی ها و کاکل ها را می توان با استفاده از فرمول زیر تخمین زد:

مقدار تایل اضافی = کل طول نبشی و کاکل به متر * فاکتور اتلاف (که فاکتور اتلاف = 32/1 تایل در هر متر است)

تخمین زدن متعلقات

موقع محاسبه متعلقات، مقداری باید بعنوان جبران اتلاف منظور شود.

  • سرپوش های تاج بام/نبشی: طول تاج بام و/یا نبشی ها را تعیین نمایید. بر پوشش خطی در هر سرپوش (یعنی 1900 میلی متر) تقسیم نمایید تا تعداد واحد مورد نیاز محاسبه شود.
  • پوشش های باکس بارج: طوح صفحه بارج را تعیین نمایید. بر پوشش خطی در هر پوشش باکس بارج تقسیم نمایید (یعنی 1900 میلی متر) تا تعداد واحد مورد نیاز محاسبه شود.
  • باران گیرهای طرفی (ساید فلاشینگ) و صفحه صاف (فلت شیت): طول کلی باران گیر لازم را تعیین نمایید. بر پوشش خطی در هر واحد باران گیر(یعنی 1900میلی متر) تقسیم کنید تا تعداد واحد باران گیر مورد نیاز محاسبه شود.
  • سرپوش های استوانه ای (بارل): طول کلی تاج بام، نبشی و صفحه های بارج را که باید پوشیده شوند را تعیین نمایید. بر پوشش خطی هر واحد (یعنی 370 میلی متر) تقسیم نمایید تا تعداد متعلقات سرپوش استوانه ای (بارل) لازم محاسبه شود.

5.4 تخمین زدن چوب مورد نیاز برای سقف تیر لمبه            

برای هر متر مربع سقف 3 متر چوب چهار تراش فراهم نمایید.

5.5 تخمین زیرکوب برای سقف با زیرسازی فلزی

برای هر متر مربع سقف 5 متر چوب چهار تراش فراهم نمایید

5.6 تخمین مقدار میخ KINGSTON

برای هر 22 متر مربع سقف یک کیلوگرم میخ فراهم نمایید.