درس یکم – اجرای زیرسازی فلزی

درس دوم – عایق حرارتی

درس سوم – نصب Rafter و بخاربند

درس چهارم – زیر سازی تایل

درس پنجم – ساخت شابلون

درس ششم- نصب خط القعر (1)

درس هفتم – نصب چوب های تیزه و باکس

درس هشتم – نصب خط القعر (2)

درس نهم – زیر سازی تیزه کوتاه

درس دهم – نصب تایل

درس یازدهم – میخ کوبی تایل

درس دوازدهم – اندازه گیری و برش تایل

درس سیزدهم -میخ کوبی و تاچ آپ

درس چهاردهم – نصب تایل زیر تیزه

درس پانزدهم – میزان دور ریز تایل

درس شانزدهم – نصب END DISK و تیزه

درس هفدهم – چوب کاری فریم دودکش

درس هجدهم – تایل های دور دودکش

درس نوزدهم – تایل های خط القعر

درس بیستم – آنباکس تایل کینگستون

درس بیست و یکم – آب بندی دور دودکش

درس بیست و دوم – خم کاری ورق پشت دودکش

درس بیست و سوم – نصب ورق پشت دودکش

درس بیست و چهارم – آب بندی ونت (VENT)

درس بیست و پنجم – کاور دور دودکش

درس بیست و ششم – تست آب بندی دودکش

درس بیست و هفتم – بستن جلوی باکس بارج

درس بیست و هشتم – نصب باکس بارج

درس بیست و نهم – تلاقی تیزه و باکس بارج

درس سی ام – تلاقی 3 تیزه کوتاه

درس سی و یکم – جمع بندی